info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

 

VERZENDEN & RETOURNEREN

Soms is iets net niet wat je wil, of toch anders dan je dacht.. dan kan het natuurlijk gewoon retour.. lees hier hoe wij dan doen..

Ruilen en retourneren

Ruilen
Indien je een artikel wilt ruilen, kan je dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren.

Graag ontvangen wij vóór het retour sturen van het artikel, een email op info@goodiesbytamara.nl met hierin de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • Ordernummer
 • Te ruilen product
 • Welke kleur of maat wil je ontvangen?

Je ontvangt van ons een bericht of de ruiling mogelijk is. Indien het product op voorraad is, zal deze na het ontvangen van jouw artikel, aan je toegestuurd worden.

De kosten van een retourzending zijn voor de afzender. 

Logischerwijs kunnen alleen artikelen retourgezonden worden die ongedragen, onbeschadigd en zoveel mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd worden. 

Retourneren
Mocht het onverhoopt gebeuren dat een artikel niet aan jouw wensen voldoet, dan kun je dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren.

Graag ontvangen wij vóór het retour sturen van het artikel, een email op info@goodiesbytamara.nl met hierin de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • Ordernummer
 • Product
 • Reden van retour

Je ontvangt een bevestiging van ons met verdere instructies voor het retourneren.

De kosten van een retourzending zijn voor de afzender.

Jouw aankoopbedrag zul je binnen 14 dagen na het ontvangen van uw retourzending, terug ontvangen.

Logischerwijs kunnen alleen artikelen retourgezonden worden die ongedragen, onbeschadigd en zoveel mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd worden. 

Bestelling met voorradige- en niet voorradige artikelen
Wanneer je een bestelling plaatst met voorradige- en niet voorradige artikelen, zijn we genoodzaakt de complete bestelling te verzenden op het moment dat alles voorradig is. Mocht je de bestelling in twee keer willen ontvangen neem dan gerust contact met ons op over de mogelijkheden.

Contactgegevens

Postadres
GOODIES by Tamara
t.a.v. retouren
Hondegatstraat 11-13
3841 CG Harderwijk
Nederland

 

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Goodies by Tamara gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van Goodies by Tamara en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Goodies by Tamara. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Goodies by Tamara. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Goodies by Tamara behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Goodies by Tamara erkend.
1.4 Goodies by Tamara garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties
1.5 Geplaatste orders kunnen alleen binnen 48 uur geannuleerd worden.

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Goodies by Tamara bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Goodies by Tamara zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Goodies by Tamara geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.
3.4 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd opde site van Goodies by Tamara. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Goodies by Tamara heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Goodies by Tamara. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Goodies by Tamara er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen op bestelling
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • sale / afgeprijsde artikelen

4.4 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week (tenzij anders vermeld op de welkomstpagina van www.Goodies by Tamara.nl) bericht en houdt Goodies by Tamara uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
4.5 Horloges, sieraden , boeken en tijdschriften kunnen niet geruild worden. 
Aanbiedingen, sale, opruimingsartikelen worden niet teruggenomen en kunnen niet geruild worden. 

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Goodies by Tamara, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Goodies by Tamara. Goodies by Tamara houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Goodies by Tamara respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie 
6.1 Goodies by Tamara garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Goodies by Tamara komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Goodies by Tamara is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Goodies by Tamara) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Goodies by Tamara. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Goodies by Tamara schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Goodies by Tamara gegrond worden bevonden, zal Goodies by Tamara naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Goodies by Tamara en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Goodies by Tamara) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Goodies by Tamara gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Goodies by Tamara voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Goodies by Tamara in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Goodies by Tamara en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

 • Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden;
 • Bij oververhitting door centrale of andere verwarming;
 • Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
 • Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
 • Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
 • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
 • Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval,
 • natuurrampen etcetera);
 • Als u Goodies by Tamara niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor
 • onderzoek en herstel van het gebrek;
 • Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

 

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Goodies by Tamara zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Goodies by Tamara slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Goodies by Tamara gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Goodies by Tamara kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Goodies by Tamara en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Goodies by Tamara op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Goodies by Tamara behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Goodies by Tamara gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht 
10.1 Goodies by Tamara is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Goodies by Tamara alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Goodies by Tamara behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Goodies by Tamara gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Goodies by Tamara bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 
11.1 Goodies by Tamara is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Betaling 
12.1 U betaalt vooraf
Nadat u een bestelling gedaan hebt via www.Goodies by Tamara.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van ons wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van Goodies by Tamara.
12.2 Betaalopdrachten
Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft.
12.3 De prijs
Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.Goodies by Tamara.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
12.4 Bijdrage bezorgkosten
Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht conform de tarieven van TNT-post.
12.5 Opgegeven saldi
De juistheid van alle door of in opdracht van Goodies by Tamara opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Goodies by Tamara en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij Goodies by Tamaraer de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Klachten 
Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen.